Nova Casting Giettechniek

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Nova Casting Gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel te Arnhem

Art 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van opdracht en tot uitvoering van werk, behoudens indien en voor zover bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk van bepaalde voorwaarden wordt afgeweken. In deze voorwaarden wordt Nova Casting, gebruiker van deze voorwaarden, verder aangeduid als “opdrachtnemer” dan wel bij bepalingen die in het bijzonder van toepassing zijn op overeenkomsten van koop en verkoop als “verkoper”. Wederpartijen worden aangeduid als “opdrachtgever” casu quo als “koper”. In geval opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zullen deze buiten toepassing blijven op aanbiedingen overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Art 2: Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer, onder meer in catalogi en ander drukwerk, zijn vrijblijvend, met name voor wat betreft prijzen, termijnen, maten, afmetingen en afbeeldingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onverwijld na de aanvaarding aanbiedingen te herroepen. Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komen niet tot stand, dan na schriftelijke bevestiging zijdens opdrachtnemer of door invoering in de administratie van opdrachtnemer gevolgd door feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Tegenover opdrachtgever strekt een door opdrachtnemer getekend uittreksel uit zijn administratie tot volledig bewijs van de totstandkoming en de inhoud van overeenkomsten, behoudens door opdrachtnemer geleverd tegenbewijs.

Art 3: Nakoming en opschorting

Door opdrachtnemer opgeven termijnen voor nakoming zijn enkel streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Verzuim van opdrachtnemer treedt niet in door overschrijding van opgegeven termijnen. Opdrachtnemer is steeds bevoegd de aan opdrachtgever verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst te hare kennis genomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichting tot betaling voor die prestatie niet zal nakomen. Als zodanige omstandigheden gelden in elk geval de in artikel 9 van deze Voorwaarden genoemde gevallen waarin de vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar wordt.

Art 4: Levering en risico

Alle leveringen geschieden “af gieterij” en/of “af kantoor” van verkoper. Koper is verplicht de zaak in ontvangst te nemen. Koper is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren. Indien levering op termijn is bedongen, geschiedt levering desgewenst in gedeelten, telkens tegen vaste overeengekomen prijs, op eerste verzoek van koper binnen die termijn. Verkoper zal te allen tijde het recht hebben zonder voorafgaande mededeling zaken onder rembours te leveren en iedere ander wijze van levering te weigeren. Na ontvangst van de zaak is koper volledig aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verloren gaan van de goederen op welke wijze dan ook. Beschadigde zaken kunnen niet geretourneerd worden en zullen aan koper in rekening worden gebracht. Koper is niet bevoegd de zaak door te verkopen voordat hij de koop heeft bevestigd. Alle leveringen geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat koper verschuldigde factuurprijs binnen de opgegeven termijn aan verkoper voldoet, alsmede onder het eigendomsvoorbehoud omschreven in artikel 12 van de Voorwarden. Het risico voor af te leveren zaken gaat over op koper bij aflevering, vanaf het moment waarop koper in verzuim is aan levering mede te werken of zodra de zaken ten behoeve van koper geldt in elk geval het aanbieden ter verzending door verkoper. Indien koper ontbinding van de overeenkomst inroept dan wel zaken retour zendt, blijven de zaken voor risico van de koper.

Art 5: Vervoer en verpakking

Zaken reizen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer bepaald de wijze van vervoer c.q. verzending, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijke enige bijzondere wijze van vervoer c.q. verzending werd overeengekomen.

Art 6: Prijzen

De factuurprijs van verkochte en/of vervaardigde zaken is als volgt samengesteld: de koop/maakprijs, de kosten van aflevering, van vervoer/verzending, van verzekering en van verpakking, te vermeerderen met de over deze bedragen verschuldigde B.T.W.

Art 7: B.T.W. bij intracommunitaire leveringen

Koper aan verkoper verzoeken als een van Nederlandse B.T.W vrijgestelde intracommunautaire levering aan te merken. Verkoper zal daartoe slechts overgaan indien naar zijn oordeel aan de volgenden voorwaarden is voldaan: Koper is een binnen de Europese Gemeenschap gevestigde ondernemer in de zin van de wet op de Omzetbelasting 1968 en verwerft de gekochte zaken in het kader van deze onderneming; Het door koper opgegeven ( internationale ) B.T.W.-nummer ‘FAT-number’ komt voor in het bestand van geldige internationale B.T.W.-nummers van de Nederlandse belastingdienst en de tenaamstelling aldaar stemt overeen met de door koper ten opzichte van verkoper gevoerde naam. Vast staat dat de verkochte zaken daadwerkelijk naar een andere Lidstaat worden overgebracht en aldaar door of namens koper in ontvangst zullen worden genomen. Er is voldaan aan alle overige op grond van de Wet op omzetbelasting 1968 aan toepassing van de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen te stellen eisen. Bij iedere levering van zaken blijft verkoper bevoegd zonder opgaaf van redenen aan koper B.T.W. in rekening te brengen over de koopprijs, ook indien koper hem het hiervoor bedoelde verzoek heeft gedaan. Verkoper zal de kosten voor vervoer, verzending, verpakking en verzekering naar een andere Lidstaat steeds belast met B.T.W. aan koper in rekening mogen brengen. Koper vrijwaart verkoper voor de naheffing van B.T.W. door de Nederlandse belastingdienst, alsmede voor alle met deze naheffing op enigerlei wijze samenhangende kosten, waaronder heffingsrente, invorderingsrente, administratieve boete en kosten van vervolging, over facturen betreffende levering van zaken en kosten van vervoer, verzending, verpakking en verzekering van die zaken, waarbij aan koper geen B.T.W. in rekening is gebracht.

Art 8: Betaling

Betalingen geschieden steeds effectief in de valuta waarin is gefactureerd, ten kantore van de opdrachtnemer dan wel door bijschrijving op een door opdrachtnemer in Nederland aangehouden bankrekening. Betaling van het volledige factuurbedrag dient door opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, zonder dat opdrachtgever enig recht op korting of verrekening toekomt. Als tijdstip van (girale) betaling geldt de valutadatum van creditering. Opdrachtnemer is steeds bevoegd bij nieuwe overeenkomsten een kortere betalingstermijn te stellen of levering “onder rembours” of “a contant” te bedingen. Opdrachtnemer is bevoegd van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Opdrachtgever is niet bevoegd eigen beslag te leggen op enige vordering van opdrachtnemer op hem.

Art 9: Opeisbaarheid en verzuim

Overschrijding van de aan opdrachtgever gestelde betalingstermijn leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid en zal opdrachtgever terstond in verzuim doen zijn, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zijdens opdrachtnemer noodzakelijk is. Vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn voorts onmiddellijk opeisbaar en verzuim treedt zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk in, indien een van de volgende gevallen zich voordoet: ( Aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord door opdrachtgever; Beslag op aan opdracht gever toe behorende zaken of vorderingen, uitoefenen van een eigendomsvoorbehoud of reclamerecht ten laste van koper; Kredietopzegging of kredietbevriezing door financier van de opdrachtgever; Vestiging van een pandrecht op geleverde zaken, zonder voorafgaande toestemming van verkoper; Aanmaning of uitvaarding van een dwangbevel door ontvanger der rijksbelasting; Mededeling door opdrachtgever van betalingsonmacht ingevolge art. 16d Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of art.36, lid 2 van de invorderingswet 1990; Mededeling door opdrachtgever, waaruit opdrachtnemer kan afleiden dat deze niet of niet-tijdig zal betalen; Weigering of nalaten door koper verkochte zaken af te halen of in ontvangst te nemen op de voor aflevering bepaalde dag of binnen de voor aflevering overeengekomen termijn; Retour zending van afgeleverde zaken door koper zonder de in art.14 van deze Voorwaarden voorgeschreven procedure in acht te nemen; Nalaten door koper de gekochte zaken vanaf de levering overeenkomst het bepaalde in art. 12 van deze Voorwaarden te verzekeren. In deze gevallen is opdrachtnemer voorts steeds bevoegd de nakoming van aan opdrachtgever verschuldigde prestatie op te schroten, alsmede zijn vorderingen op opdrachtgever inclusief rente en kosten, te verrekenen met ( opeisbare of nog niet opeisbare ) vorderingen van opdrachtgever op hem, uit welke hoofde dan ook ontstaan. Opdrachtgever is verplicht tenminste de volgende schade die opdrachtnemer ten gevolge van het verzuim lijdt aan opdrachtnemer te vergoeden: De vertragingsrente over de tijd dat het verzuim heeft geduurd ten belope van het door De Nederlandse Bank of Europese Bank gehanteerde promessedisconto plus opslagrente vermeerderd met 3,5 procentpunten per jaar, opeisbaar voor iedere maand of ieder gedeelte van een maand dat het verzuim van de opdrachtgever voortduurt, waarbij na afloop van ieder maand het rentedragende bedrag wordt vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. De schade wegens koersverschillen van de valuta waarin is gefactureerd ten opzichte van de EURO. De volledige incasso, gerechts- en/of andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten zijn raadsman. Deze schadevergoeding is terstond opeisbaar verschuldigd en opdrachtgever raakt daardoor zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer kan een na het intreden van het verzuim aangeboden bedrag weigeren, zolang niet tevens betaling wordt aangeboden van de inmiddels verschuldigd geworden rente, schadevergoeding en kosten.

Art 10: Ontbinding en schadevergoeding

Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke aan opdrachtgever gerichte verklaring zodra opdrachtgever in verzuim is. De koopovereenkomst wordt voorts ontbonden indien en zodra verkoper zijn eigendomsvoorbehoud of zijn recht van terugname uitoefent. Opdrachtgever is gehouden de volledige schade die opdrachtnemer tengevolge van de ontbinding overeenkomst dit artikel lijdt te vergoeden. Deze schade beloopt tenminste navolgende bedragen: De overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden berekende vertragingsrente, schadevergoeding voor koersverliezen en incassokosten. Een bedrag gelijk aan 15% van de factuurprijs, zijnde een vergoeding voor de door opdrachtnemer gederfde winst. Bij terugname van goederen naast de onder b. genoemde vergoeding een bedrag gelijk aan 10% van de factuurprijs, zijnde opmaakkosten voor de teruggenomen zaken. De schade door daling van de prijs of koers van geleverde zaken, bij ongedaanmaking overeenkomstig artikel 16 van deze voorwaarden te berekenen. Opdrachtgever is deze bedragen terstond opeisbaar verschuldigd en raakt daardoor zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.

Art 11: Overmacht, opschorting en ontbinding

Bij tijdelijke onmogelijkheid de overeengekomen prestatie te verrichten, is opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder op die grond in verzuim te raken, indien de tijdelijke onmogelijkheid hem niet kan worden toegerekend. Eerst zodra de onmogelijkheid langer heeft geduurd dan 3 maanden zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring. Bij blijvende onmogelijkheid de overeengekomen prestatie te verrichten zijn opdrachtnemer en opdrachtgever steeds bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring. Opdrachtgever zal opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, alvorens hij in deze gevallen tot ontbinding overgaat. Bij ontbinding voorzien in dit artikel is opdrachtnemer slechts gehouden tot schadevergoeding aan opdrachtgever, indien en voor zover de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid hem kan worden toegerekend. In de volgende gevallen zal opdrachtnemer steeds een beroep op tijdelijke of blijvende onmogelijkheid mogen doen: Tekortkomingen die hun oorzaak vinden in doen of nalaten van de door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen. Tekortkomingen die hun oorzaak vinden in ongeschiktheid van een zaak die bij uitvoering van de overeenkomst door daarbij ingeschakelde hulppersonen is gebruikt. Vertraging bij aanlevering door toeleveranciers. Werkstaking en/of uitsluiting bij opdrachtnemer. Opgetreden schaarste in edelmetalen van zodanige ernst dat uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever redelijkerwijs niet verlangt kan worden. Overheidsmaatregelen die de handel in edelmetalen en edelmetaalproducten verbieden of aanmerkelijk beperken en/of hinderen. Staking of vertraging bij vervoer ingeschakeld door opdrachtnemer. Ziekte van personeel bij productieafdeling van opdrachtnemer waardoor een normale bedrijfsuitoefening niet mogelijk is. Bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer door welke oorzaak dan ook. Burgeroorlog of oorlog hetzij in Nederland, hetzij in her land waar toeleveranciers zijn gevestigd, hetzij in het land waar opdrachtgever is gevestigd. Deze gevallen van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid kunnen nimmer aan opdrachtnemer worden toegerekend. Op de terugbetaling van koopprijzen en op terugname van geleverde zaken is artikel 16 van deze voorwaarden van toepassing.

Art 12: Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor tot dat koper de verschuldigde tegenprestatie voor door verkoper aan hem geleverde of te leveren zaken heeft voldaan, inclusief de kosten van verpakking, verzending, verzekering, vervoer/verzending en verschuldigd geworden B.T.W. alsmede totdat koper verschuldigd geworden vertragingsrente, incassokosten en schadevergoedingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Koper is verplicht de afgeleverde zaken te individualiseren en geïndividualiseerd te houden. Het is koper niet toegestaan onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bezwaren of daarop een (stil) pandrecht te vestigen. Koper zal de zaken die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van verkoper slechts mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Bij verkoop op krediet in de normale uitoefening van het bedrijf is koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Koper verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers krijgt niet aan derden te verpanden of te cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Koper verbindt zich verder bedoelde vorderingen op eerste verzoek aan verkoper te verpanden tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper uit welke hoofde dan ook op koper dan wel andere minstens gelijkwaardige zekerheid aan verkoper te verschaffen. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor als dan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW. Tot meerder zekerheid voor vorderingen anders dan de hiervoor genoemde die verkoper uit welke hoofde dan ook op de koper mocht hebben. Koper is verplicht de afgeleverde zaken voor de duur van eigendomsvoorbehoud en het pandrecht te verzekeren tegen diefstal en tegen brand, ontploffings en waterschade. Alle aanspraken van koper uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen door koper op eerste verzoek aan verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper op koper. Verkoper heeft het recht te allen tijde zaken die eigendom zijn gebleven van verkoper bij koper terug te nemen. Koper is verplicht terugname van zaken door verkoper mogelijk te maken en verkoper daartoe vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale werk-en/of kantooruren. Door terugname van zaken is de koopovereenkomst ontbonden. De koopovereenkomst zal overeenkomstig artikel 16 van deze voorwaarden ongedaan worden gemaakt, met verrekening van alle door verkoper te zake gemaakte kosten en van de door koper verschuldigd geworden schadevergoeding.

Art.13: Recht van reclame

Zodra verkoper overeenkomstig artikel 10 van deze Voorwaarden bevoegd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, kan verkoper alle uit hoofde van die overeenkomst geleverde zaken door een tot koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen, ongeacht of reeds een gedeelte van de koopprijs is betaald. Verkoper kan deze bevoegdheid uitoefenen, totdat zowel 6 weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden, als 60 dagen na aflevering van de zaken zijn verstreken, ongeacht of de geleverde zaken zich nog in dezelfde staat bevinden als ten tijde van aflevering. Na verstrijken van deze termijnen kan verkoper onbetaald gebleven zaken terugvorderen door een tot koper gerichte schriftelijke verklaring waarbij de in artikel 4 van deze voorwaarden neergelegde ontbindende voorwaarden wordt ingeroepen. Door het uitoefenen van het recht op terugname is de koopovereenkomst ontbonden, met alle daaraan overeenkomstig artikel 10 en 16 van deze voorwaarden verbonden gevolgen.

Art.14: Klachten

Koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen geleverd is niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij verkoper daarvan niet binnen 10 dagen na aflevering kennis heeft gegeven. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen drie maanden na aflevering te worden ingediend. Alle klachten dienen schriftelijk binnen de hiervoor aangegeven termijnen te zijn ingediend, op straffe van verval van ieder klachtrecht en van iedere opdrachtnemer deswegen in verzuim te stellen. Zaken door koper afgehaald ten kantore worden geacht door koper te zijn geïnspecteerd, zodat hierover niet geklaagd kan worden door koper. Dit geldt ook voor reparaties die door opdrachtgever zijn afgehaald bij opdrachtnemer. Retour zendingen wegens klachten zullen geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, na schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen anders dan in overeenstemming met het hiervoor gestelde zullen door verkoper worden geweigerd. Retourgezonden zaken reizen voor rekening en risico van koper. Verkoper is slecht gehouden na een gegrond bevonden en tijdig ingediende klacht aan de koper het ontbrekende aan te leveren, gebreken te herstellen dan wel de afgeleverde zaken te vervangen, mits koper als een zorgvuldig schuldenaar voor de zaken heeft gezorgd. Bij klachten over reparaties is opdrachtnemer slechts gehouden tot opnieuw uitvoeren van de reparatie. Genoemde verplichtingen van opdrachtnemer bestaat niet indien en zodra opdrachtgever jegens hem in verzuim is. Aflevering van het ontbrekende en vervanging van het geleverde geschiedt tegen de op dat moment geldende prijs en wordt overeenkomstig artikel 6 van deze Voorwaarden gefactureerd.

Art.15: Uitvoering va opdrachten

Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Opdrachten dienen door opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk schriftelijk te worden gegeven. Alle schade te gevolge van instructies van opdrachtgever blijft voor zijn eigen rekening. Opdrachtnemer staat slechts in voor de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde reparaties en van de daarbij gebruikte materialen. Opdrachtgever dient te allen tijde aan opdrachtnemer de gelegenheid te geven een gebrek te herstellen. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze Voorwaarden vervalt iedere garantie op reparatie drie maanden na oplevering. Zaken op speciaal verzoek en volgens aanwijzigen van opdrachtgever door opdrachtnemer voor het vervaardigd zijn geheel voor risico van opdrachtgever en worden nimmer door opdrachtnemer teruggenomen tenzij door opdrachtgever een duidelijke gedetailleerde werktekening is aangeleverd waarvan door opdrachtnemer bij vervaardiging belangrijk is afgeweken. Afwijkingen binnen redelijke toleranties dienen door opdrachtgever te worden geaccepteerd.

Art.16: Aansprakelijkheid

Onverminderd aansprakelijk op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van opdrachtgever en/of derden dan schade tot vergoeding waarvan hij op grond van deze Voorwaarden reeds is gehouden. Onder schade wordt begrepen: bedrijfsschade en schade tengevolge van wijzigingen in de koers van de geleverde zaken, schade voortvloeiende uit te late levering of geheel uitblijven van leveringen van zaken en/of gebruik van zaken, alsmede schade in verband met de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer inclusief alle daarvoor door opdrachtgever aangeleverde materialen, modellen, en edelstenen in de ruimste zin. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer bij deze uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden wegens door dezen uit voormelde hoofd geleden schade, alsmede voor de voor opdrachtnemer uit zulke aanspraken voortvloeiende kosten.

Art.17: Ongedaanmaking

In geval van gehele of gedeeltelijke ongedaanmaking van een reeds geheel of gedeeltelijk uitgevoerde overeenkomst, hetzij tengevolge van ontbinding, hetzij indien koper op andere grond de stoot tot ongedaanmaking heeft gegeven, hetzij indien verkoper zijn eigendomsvoorbehoud of zij recht tot terugvordering overeenkomstig het bepaalde in deze Voorwaarden heeft uitgeoefend, geldt voor de gevolgen van wijzigen in de prijs van de reeds geleverde zaken: Indien de prijs te tijde van de ongedaanmaking lager is dan de prijs ten tijde van de aflevering, is verkoper gerechtigd het verschil te verrekenen met de aan de koper terug te betalen bedragen en is de koper gehouden dit verschil aan de verkoper te vergoeden. Indien de prijs ten tijde van de ongedaanmaking hoger is dan de prijs ten tijde van de aflevering, is koper niet bevoegd het verschil op aan verkoper terug te leveren zaken te verhalen of met aan verkoper te verrichten betalingen te verrekenen en is verkoper niet gehouden dit verschil aan de koper te vergoeden.

Art. 18: Modellen, matrijzen en materialen.

In opdracht vervaardigde matrijzen zijn eigendom van opdrachtgever indien de aan hem voor de vervaardiging in rekening gebracht kosten aan de opdrachtgever zijn voldaan. Het in bewaring of gebruik geven van matrijzen, materialen en modellen bij Nova Casting geschiedt geheel voor risico van opdrachtgever. Nova Casting kan nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan of geheel verloren gaan op welke wijze dan ook, van aan Nova Casting ter verwerking, in gebruik en/of bewaring gegeven matrijzen, modellen, materialen, edelstenen, metalen en legeringen in de ruimste zin. Verzending van materialen, modellen, edelstenen, metalen en legeringen die eigendom zijn van opdrachtgever, alsmede legeringen die vervaardigd zijn door opdrachtgever aangeleverd edelmetaal en/of on-edelmetaal gebeurt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Matrijzen en modellen die in bewaring en/of gebruik worden gegeven aan Nova Casting, worden door Nova Casting beschermd en zullen uitsluitend aan opdrachtgever uit handen gegeven worden, tenzij uitdrukkelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen.

Art. 19: Toepasselijk recht

Elke rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal worden geregeerd door Nederlands Recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ( gesloten te Wenen op 11 april 1980 ) zijn tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet van toepassing.

Art. 20: Bevoegdheid

Alle geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever die onderworpen zijn aan deze Voorwarden zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, worden voorgelegd aan de Arrondissementrechtbank te Arnhem, of een andere door opdrachtnemer aan te wijzen Arrondissementrechtbank.